No Picture

بازی با کبریت و بنزین!

June 29, 2014 binfo 0

مورخ ۶ تیر ۸۶ علیرغم خشم مردم، حاکمیت سرمایه داران تصمیم گرفته است که به طرح خانمان برانداز سهمیه بندی بنزین ادامه دهد. این در […]

No Picture

چپ انقلابی و تشکلات کارگری

June 25, 2014 binfo 0

اخیراً با انتشار مقاله ای در نقد مطالب مطروحه در مصاحبه آقای اسالو (رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی)  با دانا شهسواري (سایت […]