گفتگو تلویزیونی برابری با بینا دارب زند فعال سوسیالیست ، درباره اهمیت مبارزه در کوبانی

11
گفتگو با بینا دارب زند فعال سوسیالیست ، درباره اهمیت مبارزه در کوبانی که یکصدمین روز مقاومت علیه جنایتکاران داعشی را پشت سر گذاشته و با ارائه نوعی جدید از سازمندهی دمکراتیک و مردمی و از پائین ، آلترناتیوی در مقابل خاورمیانه اسیر استبداد و ارتجاع و سلطه و امپریالیسم نشان داده است.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*