مناظره گرایشات تدارک حزب انقلابی ,بخش دوم (ساختار حزب انقلابی )

Picture2

با درود خدمت بینندگان و شوندگان برنامه تدارک حزب انقلابی ‏
من فرامرز عباد با سلسله مناظره های از فعالین درگیر در ‏پروژه ساختن حزب انقلابی در خدمت ‏شما عزیزان هستم .‏
در این پروژه گرایش های مختلف شرکت داشته از جمله رفیق محمد اشرفی از گرایش مارکسیست ‏‏لنینیست , رفیق علی رضا بیانی از گرایش مارکسیست های انقلابی ایران , رفیق بینا داراب زند و ‏‏رفیق اسماعیل سپهر از گرایش سوسیالیسم مشارکتی
این مناظره ها در بخش های مختلف تقدیم شما می گردد ‏
بخش دوم برنامه مناظره تحت عنوان ساختار حزب انقلابی از نقطه نظر هر یک از گرایش ها ی ‏‏شرکت کننده ارائه می شود
در دور اول هر رفیق شرکت کننده ابتدا بحث اثباتی خود را مطرح می کند
در دورهای بعد به بحث یکدیگر , پرداخته و آن را مورد نقد و پرسش قرار می دهند .‏
اینک ما از بخش دوم قسمت دوم در مورد (ساختارحزب انقلابی )شروع می ‏کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*